Емоции и чувства

В ежедневието си непрекъснато попадаме в ситуации, в които преживяваме някаква емоция или изпитваме определено чувство. При всяка емоция и чувство имаме физиологична възбуда, която се съпровожда от специфични телесни реакции. Разликата между емоция и чувство е в тяхната продължителност и в степента, в която при формирането им взема участие съзнанието. Емоцията е по-кратка и с по-малко участие на съзнанието.

Основно чувство или емоция в дадена ситуация

Голяма част от нашите чувства са комплексни. Зад тези комплексни чувства обаче винаги стои едно т.нар. основно чувство или емоция.

Тъй като в сесиите на когнитивната терапия основната задача е да се справим с появата на негативните чувства, ще представя само тези чувства (и техните групи), които са част от негативния регистър. Като база за съпоставка, в началото представям основното чувство от положителния регистър - спокойствието:

Спокойствие – чувство за вътрешен мир, увереност, безопасност.

Група на гнева

Гняв – чувство на силно възмущение и неодобрение. Форми на гняв - раздразнение, недоволство, негодувание, яд, ярост, побесняване.

Завист – чувство на недоволство и зложелателство, породено от нечии постижения, щастие, благополучие.

Заядливост – проява на безпричинна враждебност (нехаресване, неприемане, недоброжелателност), прикриваща тревожност (и неясни граници).

Злоба – чувство на силна неприязън, съпроводено от силно желание да се причини зло.

Омраза – чувство на силна враждебност (синоним - ненавист).

Пренебрежение – липса на внимание или уважение към някого (синоними - незачитане, неуважение, презрение, арогантност, високомерие).

Група на тъгата

Тъга – чувство за (временно) понижаване на удоволствието от живота, породено от настояща загуба.

Вина – тъга (съпроводена с угризения) от извършено погрешно действие или отказ да се поеме отговорност.

Мъка – силна емоционална болка в резултат на нещастие (синоними - горест, печал).

Обида – незаслужено оскърбление. Поредица от обиди води до огорчение.

Отчаяние – трайна обезвереност.

Потиснатост – емоционално състояние, свързано с понижение в настроението и самочувствието (синоними - униние, меланхолия).

Разочарование – чувство на неудовлетвореност, недоволство, предизвикано от несбъднати очаквания.

Скръб – (неутешимо) душевно страдание, причинено от загуба на емоционално значим/близък човек.

Съжаление – тъга в следствие на допусната по невнимание или от незнание грешка.

Унижение – преживяване на уронване или загуба на самоуважението.

Група на страха

Страх – неприятна възбуда, съпроводена понякога с треперене в тялото, предизвикана от възприятието за наличие на настояща опасност (обикновено като такава се възприема ситуация, в която има допускане за очаквана загуба - нещо важно няма да се случи/няма да бъде получено или ще бъде отнето). Форми на страх - уплаха, боязън.

Паника – кратко интензивно преживяване на неудържим страх или ужас (трагична обреченост).

Срам – (силна) възбуда в следствие на неприемане на себе си (понякога и на близки хора).

Тревожност – безпокойство (преживяване за несигурност), свързано с очакване завъзможна опасност (по-често въображаема).